NSW Landgoed

Nieuw Landgoed

Een landgoed heeft een multifunctioneel karakter en combineert over het algemeen functies als landbouw, bosbouw, cultuurhistorie, landschap, natuurbeheer, bewoning, recreatie en soms ook jacht.

Deze verschillende elementen samen maken het geheel herkenbaar als landgoed:lanen al dan niet gericht op het (monumentale) hoofdgebouw, afwisseling van bos en landbouwgrond en veelal ook water.

Een nieuw landgoed kan net als de oude historische landgoederen bestaan uit één landhuis van allure, één of meerdere bijgebouwen met erf en tuin, natuur en percelen in agrarisch gebruik.
Vanuit de overheid is er beleid opgesteld waardoor de inrichting en het gebruik aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen.

NSW-landgoed

Hieronder wordt verstaan:

  • Het landgoed is een aaneengesloten gebied van minimaal 5 hectare.
  • Het landgoed bestaat voor minstens 20 procent uit houtopstanden (bos) en 50% natuurterreinen.

Sinds november 2015 voldoet landgoed Die Hoeghte hieraan en is gerangschikt conform de natuurschoonwet 1928:

Het landgoed heeft een oppervlakte van ruim 5 hectare. Daarvan is 20% houtopstand(bos) en ruim 50% Natuur(weidevogel gebied).

Het Visvlieterdiep doorsnijdt het landgoed. De gepachte percelen van Staatsbosbeheer(koopconform) liggen aan de oostzijde van het landgoed. Daar de breedte van het Visvlieterdiep geringer is dan 25 m kunnen de percelen als een geheel worden beschouwd. Het natuurgedeelte van het landgoed is via de Molenweg-Visvliet te bereiken.

De entree van landgoed Die Hoeghte is aan de Stationsweg-Visvliet.

Het Visvlieterdiep is openbaar. Landgoed Die Hoeghte is vooralsnog niet vrij toegankelijk.

De Natuurschoonwet rangschikking zorgt voor diverse fiscale voordelen om het landgoed in stand te houden. Zoals het buiten invordering houden van successierechten en schenking, vrijstelling van overdrachtsbelasting en een vermindering van de WOZ-waarde.

Zie ook: Fiscale voordelen NSW landgoed

naamloos

aaa